บุคลากรเกษียนอายุราชการ

ประจำปี พ.ศ  2554

 ปีงบประมาณ 2544  มีบุคลาการงานบริการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เกษียนอายุราชการ และเกษียนอายุรชการก่อนกำหนด จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ได้เข้ารับโลห์และของที่ระลึกจากทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธาน

พิธีบายศรีสู่ขวัญสำหรับผู้เกษียนอายุราชการ และผู้เกษียนอายุราชการก่อนกำหนด

วันที่  29  กันยายน  พ.ศ 2554 ณห้องประชุมมิตรภาพอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

  เกษียนอายุราชการ จำนวน  5  ท่าน

1. นางดวงพร  สีจร  พยาบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ

2. นางลำดวน  กาบัวลอย  คนงาน ประจำหน่วยห้องคลอด แผนกการพยาบาลสูติ นรีเวชกรรม

3. นางกอสิน  หล้าสุวงษ์  คนงาน  ประจำห้องผ่าตัด แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด

4. นายหนูกร  พิมพา  คนงาน หอผู้ป่วย 3ง แผนกการพยาบาลกุมาเวชกรรม

 

5. นางบัวเรียน  ศรีกุลวงศ์  คนงาน ประจำหอผู้ป่วย 5ค  แผนกการพยาบาลศัยกรรมและออร์โธปิดิกส์

 เกษียนอายุราชการก่อนกำหนด  จำนวน  4 ท่าน

1. นางอำไพ  นวลมณี  ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกฯ

2. นางสาวนิตยา   แก้วนิสสัย  พยาบาลประจำคลีนิกบูรณาการ อาคาร สว

3. นางสาวนาถอนงค์  พัชรินทร์วิทยา  พยาบาลชำนาญการพิเศษ ประจำหน่วยรักษปทุม แผนกการพยาบาลศัลยกรรม และออร์โธปิดิกส์

4. นายวสันต์  จันทร์เทศ  ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  ประจำหอผู้ป่วย 3ค แผนกการพยาลบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2011 เวลา 10:55 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช