ลำดับ ชื่อ-นามสกุล  ชื่อตำแหน่ง  หอผู้ป่วย แผนกการพยาบาล ความเชี่ยวชาญ
1 นางสาวกรรณิกา-วังคำแหง ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย4ง แผนกการพยาบาลจักษุ-โสต    การพยาบาลผู้ป่วยโรคจอตาลอกหลุด
2 นางกรรณิการ์-ยิ่งยืน ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 8 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้า
3 นางกรองแก้ว-หาญพานิชย์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย2ฉ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ    การพยาบาลผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการ
4 นางสาวกัญญา-วังศรี ชำนาญการพิเศษ หน่วยEMS แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน    อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
5 นางกัลยารัตน์-แสนโภชน์ ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด    การพยาบาลผ่าตัดผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ
6 นางกิ่งเพ็ชร-วงส์พิเชษฐ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจจักษุ เบอร์ 6 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การดูแลผู้ป่วยอัมพาตพิการจากการบาดเจ็บของไขสันหลัง
7 นางคณิตา-ชาดี ชำนาญการพิเศษ หน่วยรักษ์ประทุม แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ    การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
8 นางคำผล-สัตยวงษ์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย4ข แผนกการพยาบาลอายุรกรรม    การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะหายใจล้มเหลว
9 นางงามพิศ-ธนไพศาล ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด    การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องวิดีทัศน์
10 นางจรัสลักษณ์-ภูมิเวียงศรี ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด1 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด    คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์,วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ป่วยผ่าตัดขณะรอผ่าตัด ณ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 นางจรี-ชุติธาดา ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยCCU แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต   
12 นางจันทร์จิรา-ดวงอ่อนนาม ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยMICU1 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต    การพยาบาลผู้ป่วยไอเป็นเลือดจากวัณโรคปอด
13 นางจันทร์เพ็ญ-เหนือกอง ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจหู คอ จมูก แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    โรคหูน้ำหนวก
14 นางจันทร์เพ็ญ-สีสงคราม ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจรังสีรักษา แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกที่ได้รับการฉายรังสี
15 นางจันทิรา-วชิราภากร ชำนาญการพิเศษ หน่วยห้องคลอด แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม    การพยาบาลระยะคลอด
16 นางจำรัส-วงศ์คำ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจครรภ์ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ปกติและครรภ์เสี่ยงสูง
17 นางจิณณพัธ-กลางการ ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด    การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต่อมลูกหมากโต
18 นางจิตอารีย์-ตันติยาสวัสดิกุล ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย3ข แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ    การพยาบาลผ้ป่วยเนื้องอกต่อมใต้สมองที่ได้รับการผ่าตัด
19 นางสาวจินดาวรรณ-จันโทวาท ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
20 นางจินตนา-บุญจันทร์ ชำนาญการพิเศษ งานพยาบาล งานบริการพยาบาล   
21 นางจินตนา-พงษ์สุธีถาวร ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจรังสีรักษา แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผุ้ป่วยมะเร็งมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา
22 นางจิราพร-ศิริโชค ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยAE1 แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน    โรคหัวใจหลังผ่าตัด CABG หลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
23 นางจิราภรณ์-พิมพ์พรม ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 9 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก   
24 นายชำนาญ-เขื่อนแก้ว ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยจิตเวช แผนกการพยาบาลจักษุ-โสต   
25 นางชุติมา-งามเจริญวงศ์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย2ข แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม    -
26 นางชูวงศ์-พงษ์ไชยกุล ชำนาญการพิเศษ หน่วยหัวใจและหลอดเลือด แผนกการพยาบาลอายุรกรรม    การพยาบาลผู้ป่วยเตรียมทำ PBMV
27 นางญาณิกา-เชษฐโชติศักดิ์ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    โรคจอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด
28 นางสาวณฐิญา-จาตุรัตน์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย2ข แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม    -
29 นางสาวดรุณี-สังสหชาติ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในเด็ก
30 นางดวงจันทร์-สืบแก้ว ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด2 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด   
31 นางดวงแก้ว-รอดอ่อง ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยจิตเวช แผนกการพยาบาลจักษุ-โสต    การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช การให้คำปรึกษา
32 นางสาวดาราวรรณ-อักษรวรรณ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย3ค แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ    ด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของศรีษะและใบหน้าแต่กำเนิด
33 นางถาวร-ภาวงศ์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยจิตเวช แผนกการพยาบาลจักษุ-โสต   
34 นางทติยา-เทพขุนทอง ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจสุขภาพพิเศษ/VIP แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลเรื่องไขมันในเลือดผิดปกติ
35 นางสาวทรรศนันทน์-ไทยอัฐวิถี ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย6จ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ   
36 นางทองสุข-อุปชิตร ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด2 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด   
37 นางทัศนีย์-สันติพงศ์ศุภกร ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจนรีเวชกรรม แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลนรีเวชศาสตร์
38 นางทิพวรรณ์-ใจเดียว ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด1 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด    คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไซนัสผ่านกล้องส่องตรวจ,โครงการพัฒนางานเรื่องลดความผิดพลาดในการบรรจุเครื่องมือผ่าตัด
39 นางธัญญารัตน์-อรุณวงศ์ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจรังสีรักษา แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน
40 นางธาริณี-นราธิปกร ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย2ข แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม    -
41 นางสาวธารินี-เพชรรัตน์ ชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลศัลยกรรม แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ    การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมระยะสุดท้าย
42 นางนพพร-เชาวะเจริญ ชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลพิเศษ สว 19 ชั้น แผนกการพยาบาลอาคาร สว 19 ชั้น   
43 นางนรีรักษ์-วงศ์พราวมาศ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย5ข แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม    -
44 นางนลัทพร-สืบเสาะ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย4ข แผนกการพยาบาลอายุรกรรม    การพยาบาลผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจที่มีภาวะแทรกซ้อน
45 นางนารี-อิสสระพงศ์ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 8 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก   
46 นางนิตยา-จรัสแสง ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจจิตเวช แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    วิกฤตทางอารมณ์
47 นางนิตยา-ปานเพชร ชำนาญการพิเศษ หน่วยห้องคลอด แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม    การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นระยะที่1ของการคลอด
48 นางสาวนุชจรี-วุฒิสุพงษ์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย3จ แผนกการพยาบาลจักษุ-โสต   
49 นางนุชจรีย์-หอมนาน ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย9A แผนกการพยาบาลอาคาร สว 19 ชั้น    การพยาบาลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่อง
50 นางนุชวรา-โพธิดอกไม้ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจครรภ์ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    ดูแลสตรีตั้งครรภ์
51 นางสาวบุญส่ง-หาทวายการ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย5ก แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ   
52 นางบุตดี-กระภูชัย ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยสว.ชั้น11 แผนกการพยาบาลอาคาร สว 19 ชั้น    เลือดออกในสมอง
53 นางบุปผา-โคตะนิวงษ์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยNSICU แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต    การจัดการความปวดผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม
54 นางสาวบุษบา-เจริญอินทร์ ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด1 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด    คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยท่อลมตีบแคบที่ได้รับการผ่าตัดต่อหลอดลมคอ,โครงการพัฒนางานการเตรียมเครื่องมือตรวจกล่องเสียง หลอดลม และหลอดอาหาร กรณีฉุกเฉิน
55 นางบุษบา-บุญกระโทก ชำนาญการพิเศษ หน่วยวางแผนครอบครัว แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม    ชำนาญการพิเศษ
56 นายปริญญา-วุฒิสาร ชำนาญการพิเศษ หอสงฆ์อาพาธ แผนกการพยาบาลจักษุ-โสต    โรคไข้หวัดนก
57 นางสาวปัตนี-แสนคำมูล ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยNICU แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม   
58 นางปิยะนันท์-ทองน้อยเลิศชัย ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจหู คอ จมูก แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตีบแคบของกล่องเสียง
59 นางผ่องใส-เวียงนนท์ ชำนาญการพิเศษ หน่วยไตและไตเทียม แผนกการพยาบาลอายุรกรรม   
60 นางพนมไพร-สิทธิวงษา ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจจักษุ เบอร์ 5 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตา
61 นางพนอ-เตชะอธิก ชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน    การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
62 นางพรนภา-บุญตาแสง ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย5ข แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม    การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
63 นางสาวพรนิภา-หาญละคร ชำนาญการพิเศษ งานพยาบาล งานบริการพยาบาล   
64 นางพรพิไล-พจนานุกิจ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจจักษุ เบอร์ 5 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยโรคเลือดออกในช่องหน้าม่านตา
65 นางพรรณวดี-ชาติวิเศษ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจครรภ์ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก   
66 นางพรรณี-กู้เกียรติกูล ชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลเวขปฏิบัติครอบครัว แผนกการพยาบาลเวชปฎิบัติครอบครัว    การวางแผนครอบครัว
67 นางสาวพวงรัตน์-เชาวะเจริญ ชำนาญการพิเศษ งานพยาบาล งานบริการพยาบาล    การพยาบาลสูติศาสตร์
68 นางพัชรนันท์-เรืองสิทธิ์ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจศัลยกรรม แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอด
69 นางพัสดา-ภักดีกำจร ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย3ก แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ    การดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัด
70 นางพิกุล-นนทภา ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด2 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด   
71 นางพิมณภัทธ์-นามวงษา ชำนาญการพิเศษ หน่วยห้องคลอด แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม   
72 นางสาวพิมพ์วิมล-เวียงยศ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย2ข แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม    -
73 นางภัทรานิษฐ์-จิรวัสโชติกานต์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยAE2 แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน    ผู้ป่วยบาดเจ็บช่องท้อง มะเร็งท่อนำดีที่ได้รับการผ่
74 นางสาวมนทกานติ์-บุตรคำ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย5ก แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ   
75 นางมยุรินทร์-พลกล้า ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจบูรณการในเวลา(SIT) แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
76 นางสาวมรกต-ลิ้มวัฒนา ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย5ง แผนกการพยาบาลจักษุ-โสต    การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียง
77 นางมลฤดี-ประสิทธิ์ ชำนาญการพิเศษ หน่วยวางแผนครอบครัว แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม    ชำนาญการพิเศษ
78 นางสาวมัณฑนา-เกตุศิริ ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด    การพยาบาลปริศัลยกรรมผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งทางกล้องวิ
79 นางมาลากูล-ศิลปษา ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจศัลยกรรม แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะ
80 นางมาลีวรรณ-อนุสุริยา ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย4ง แผนกการพยาบาลจักษุ-โสต   
81 นางยมุนา-สุ่มมาตย์ ชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก   
82 นางรัชนี-โนนทนวงษ์ ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด4 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด   
83 นางสาวรัชนีพร-คนชุม ชำนาญการพิเศษ งานพยาบาล งานบริการพยาบาล   
84 นางสาวรัตดาพร-ศิริแสงตระกูล ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย SICU แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต   
85 นางรัตนา-รองทองกูล ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย2ก แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม    นรีเวช(ตั้งครรภ์นอกมดลูก )
86 นางสาวรัตน์ติยา-วันทา ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย3ง แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม    การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง
87 นางรานี-แสงจันทร์นวล ชำนาญการพิเศษ งานพยาบาล งานบริการพยาบาล   
88 นางรื่นฤดี-แก่นนาค ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
89 นางรุ่งทิวา-ชอบชื่น ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย2ฉ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ   
90 นางสาวลดาวัลย์-บูรณะปิยะวงศ์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย3ฉ แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ    การพยาบาลผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อตะโพกเทียม
91 นางสาวลัดดาวัลย์-พรพนัสศรี ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก   
92 นางลำพึง-เทียมวิสัย ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด2 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด   
93 นางวนิดา-พิมทา ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย3ข แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ    กลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
94 นางวนิศรา-สุวัฒน์ศรีสกุล ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจจักษุ เบอร์ 5 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยเด็กสมองพิการ
95 นางวรนุช-ปัทถาพงษ์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย6ข แผนกการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ    การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เท้าที่รับการผ่าตัด
96 นางสาววรรณภา-นาราสัจจ์ ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด    การพยาบาลปริศัลยกรรมมะเร็งลำไส้ใหญ่
97 นางวรัญญา-สร้อยหิน ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด2 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด   
98 นางวรารัตน์-สุนทราภา ชำนาญการพิเศษ หอสงฆ์อาพาธ แผนกการพยาบาลจักษุ-โสต   
99 นางวรินธร-บุญศิลป์ ชำนาญการพิเศษ งานพยาบาล งานบริการพยาบาล    จักษุ
100 นางวลัย-รวมแก้ว ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด1 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด    คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา,วิจัยการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยให้ออกซิเจนในการผ่าตัดตา,วิจัยการสำรวจความรู้ความเข้าใจของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดต้อกระจกที่ รพ.ศรีนครินทร์
101 นางวลัยพรรณ-ธิติเมธีพงศ์ ชำนาญการพิเศษ 2ง_IMC แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม    ป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
102 นางวันเพ็ญ-สงคราม ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจรังสีรักษา แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน I131
103 นางวิจิตรา-พิมพะนิตย์ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจจิตเวช แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท
104 นางสาววิลาวัณย์-ห่วงไธสง ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 9 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
105 นางวิลาวัณย์-อุ่นเรือน ชำนาญการพิเศษ หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. แผนกการพยาบาลเวชปฎิบัติครอบครัว   
106 นางวิไล-สาระพาณิชย์ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 8 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    เบาหวาน
107 นางสาววีระวรรณ-อึ้งอร่าม ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย SICU แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต   
108 นางศจีมาส-แก้วโคตร ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย5ค แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ    การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก
109 นางสาวศศิธร-อินทยุง ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย4ง แผนกการพยาบาลจักษุ-โสต    การพยาบาลผู้ป่วยทางจักษุวิทยา
110 นางศิริพร-มงคลถาวรชัย ชำนาญการพิเศษ งานพยาบาล งานบริการพยาบาล   
111 นางศิริวรรณ สุรไพฑูรย์-เงาศิลป์ชัย ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีปัญหาแผลกดทับ
112 นายสงวน-บุญพูน ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยจิตเวช แผนกการพยาบาลจักษุ-โสต    การพยาบาลผู้ป่วยในโรคติดสุรา : การให้คำปรึกษา
113 นางสมคิด-วิลเลี่ยมส์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยMICU1 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต   
114 นางสมจิตร์-ชุ่มจันทร์ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    พยาบาลชำนาญการพิเศษ
115 นางสมจิตร์-มณีกานนท์ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจจิตเวช แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยติดสุรา
116 นางสาวสมบูรณ์-บุหลันเลี่ยมวงศ์ ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด   
117 นางสาวสมลักษณ์-บุญจันทร์ ชำนาญการพิเศษ หน่วยเคมีบำบัดและให้เลือดผู้ป่วยนอก แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ    ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ
118 นางสมสมัย-ศรีประไหม ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด4 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด    การพยาบาลผู้ป่วยส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินปั
119 นางสลักจิต-ศรีมงคล ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลมะเร็งท่อน้ำดี
120 นางสาคร-งาคม ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด4 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด   
121 นางสาวสิดารัตน์-สมัครสมาน ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยMICU1 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต    การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายเลือด(Plasmapheresis)
122 นางสิรินดา-พรหมผล ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด1 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด    คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจอตาและวุ้นตา,นวัตกรรมตะแกรง Micro ศรีนครินทร์,คู่มือการใช้เรื่องมือ Accurus
123 นางสุกัลยา-คุณกิตติ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำในเด็ก การดูแลเด็กทารก
124 นางสุจิตราภรณ์-จันโทสุทธิ์ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยภาวะไทรอยด์เป็นพิษที่ได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน
125 นางสุชีลา-เกษตรเวทิน ชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม   
126 นางสุดธิดา-บุญผ่องเสถียร ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด4 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด   
127 นางสุดารัตน์-บุตรศรีภูมิ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจศัลยกรรม แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม
128 นางสาวสุทิชา-สุวรรณศรี ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย CVT-ICU แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต    การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
129 นางสุธิดา-ทองสุขโข ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย2ข แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม   
130 นางสุธีรา-ประดับวงษ์ ชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลศัลยกรรม แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ   
131 นางสุธีรา-พิมพ์รส ชำนาญการพิเศษ งานพยาบาล งานบริการพยาบาล   
132 นางสุนทราพร-วันสุพงศ์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยOPD AE แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน    การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ห้องฉุกเฉิน
133 นางสุนทรี-น้ำใจทหาร ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย2ข แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม    -การพยาบาลมารดาผ่าตัดคลอด
134 นางสาวสุนัน-เลขวรรณวิเศษ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจศัลยกรรม แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้และทวารหนัก
135 นางสุนันทา-แผ่นจินดา ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย3ฉ แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ    การพยาบาลผู้ป่วยที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว
136 นางสุพร-วงค์ประทุม ชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต    การพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต
137 นางสุภา-สุทัศนะจินดา ชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลอายุรกรรม แผนกการพยาบาลอายุรกรรม    การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
138 นางสุภาพ-อิ่มอ้วน ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยAE4 แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน    การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงวิกฤต
139 นางสุภาพร-ภู่ศิริภิญโญ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การดูแลผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร
140 นางสาวสุภาพร(SHE)-เลิศร่วมพัฒนา ชำนาญการพิเศษ งานพยาบาล งานบริการพยาบาล   
141 นางสุภาพิมพ์-พรหมพินิจ ชำนาญการพิเศษ ด่านหน้า แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก   
142 นางสุมนต์-ดิเรกฤทธิ์ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ MRI
143 นางสาวสุมนา-สัมฤทธิ์รินทร์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยOPD AE แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน    การพยาบาลผู้ป่วยถูกทารุณกรรม
144 นางสาวสุรีพร-ศรีสุทธิกมล ชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม   
145 นางสาวสุวนีย์-สูญพ้นไร้ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 9 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การให้คำปรึกษา
146 นางอภิญญา-คารมปราชญ์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย6ข แผนกการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ    การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้มนมที่รับการผ่าตัด MRM
147 นางอมร-หาญกุดตุ้ม ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
148 นางอมรรัตน์-ทองสวัสดิ์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย SICU แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต    การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมและการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ
149 นางอรทัย-วันทา ชำนาญการพิเศษ งานพยาบาล งานบริการพยาบาล   
150 นางอรัญญา-อาจหาญ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจศัลยกรรม แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับระยะ1,2 โดยใช้ Dermazine Cream
151 นางอรัญญา-โคตรหลง ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจหู คอ จมูก แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
152 นางสาวอวยพร-ปัทมาศ ชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด   
153 นางอาทิตยา-แสบงบาล ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย3ค แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ   
154 นางอำพร-ลาสปีน่า ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 8 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    มะเร็งเลือด
155 นางอินทรานันท์-สุขสว่างโรจน์ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจรังสีรักษา แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับรังสีรักษา
156 นางสาวอุบลรัตน์-ต้อยมาเมือง ชำนาญการพิเศษ งานพยาบาล งานบริการพยาบาล    การพยาบาลอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์ ผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
157 นางสาวอุราวดี-เจริญไชย ชำนาญการพิเศษ BURN Unit แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ    การพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้นำร้อนลวก
158 นางอุไร-ดวงแก้ว ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย3จ แผนกการพยาบาลจักษุ-โสต   
159 นางสาวอุไรวรรณ-แซ่อุย ชำนาญการพิเศษ หน่วยระบบทางเดินหายใจ แผนกการพยาบาลอายุรกรรม    ปฏิบัติการคลีนิคโรคหืดและถุงลมโป่งพอง
160 นางเกยูร-พรมอ่อน ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับการใส่สายระบายน้ำดีผ่านทางหน้าท้อง
161 นางสาวเกศนี-บุณยวัฒนางกุล ชำนาญการพิเศษ งานพยาบาล งานบริการพยาบาล   
162 นางเขมิกา-พิกุล ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด    การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะออกหมดและทำทาง
163 นางเจษฎา-ศรีบุญเลิศ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
164 นางเตือนจิตร์-ดีสงคราม ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด4 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด   
165 นางเตือนใจ-พิทยาวัฒนชัย ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยสว.ชั้น15 แผนกการพยาบาลอาคาร สว 19 ชั้น    การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายผู้ใหญ่และครอบครั
166 นางเบญจวรรณ-วงศ์กังวาน ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยตรวจเอกซเรย์ระบบทางเดินปัสสาวะที่
167 นางเผ่าทิพย์-บุญญศาสตร์พันธุ์ ชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ    รังสีรักษา
168 นางเพชรี-สุ่มมาตย์ ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย6ก แผนกการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ   
169 นางเพ็ญแข-จันทร์ราช ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย2ง แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม    การดูแลผู้ป่วยเด็กกลุ่มอาการชัก
170 นางเมธาทิพย์-บุญพูน ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจจักษุ เบอร์ 5 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วยกระจกตาติดเชื้อ
171 นางเวชราภรณ์-ชนะชัย ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด2 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด   
172 นางเสงี่ยม-ฉัตราพงษ์ ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    การพยาบาลผู้ป่วย TOCE
173 นางเสมอแข-สงแดง ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย6จ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ    การนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วยและการได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจ
174 นางเสาวภา-ฉิมหลวง ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด3 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด    การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการส่องกล้องตรวจหลอ
175 นางสาวเสาวลักษณ์-ริรัตนพงษ์ ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด2 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด    การพยาบาลห้องผ่าตัด
176 นางเสาวลักษณ์-ดำหนูไทย ชำนาญการพิเศษ หน่วยผ่าตัด4 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด   
177 นางเอื้อนจิต-พานทองวิริยะกุล ชำนาญการพิเศษ หน่วยหัวใจและหลอดเลือด แผนกการพยาบาลอายุรกรรม    การพยาบาลผู้ป่วยตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด(cardiac non invasive investigation)
178 นางเอื้อมพร-พิมดี ชำนาญการพิเศษ ด่านหน้า แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก    หลอดเลือดหัวใจตีบ
179 นางแก้ว-ถนอมเสียง ชำนาญการพิเศษ หน่วยระบบทางเดินหายใจ แผนกการพยาบาลอายุรกรรม    การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
180 นางไพพร-ศรีประย่า ชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม    พยาบาลชำนาญการพิเศษ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2013 เวลา 16:18 น.)