วันที่ 20 ตุลาคม 2558 บุคลากรแผนกการพยาบาลบริการพิเศษ 1-2 ร่วมกับทีมสหสาขาเภสัชกร ได้จัดทำการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการบริหารยา HAD จากประสบการณ์และนำองค์ความรู้ที้ป็นประโยขน์มากมาย สำหรับเพิ่มพูนทักษะบุคลากรและสร้างความปลอดภัยที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ต้องขอขอบคุณทีมเภสัชกร ทีมพยาบาลทุกท่าน