วันที่ 18 ธันวาคม 2558 : คณะผู้บริหารและผู้ตรวจเยี่ยม งานบริการพยาบาล: "ประเด็นคุณภาพการบริการ และการบริหารความเสี่ยง"