KM Interesting Case 

   ในวันที่ 22 เมษายน 2565 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2ง 

โดย หอผู้ป่วย NICU และ 3ง

      แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมได้จัดทำ KM Interesting Case เรื่อง "การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำผิด rate" นำเสนอโดย หอผู้ป่วย NICU และ 3ง  รับผิดชอบโครงการโดยโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม   ซึ่งการทำ KM Interesting Case จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาพยาบาล การให้การช่วยเหลือหรือป้องกันความเสี่ยงมิให้เกิดขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของงานบริการพยาบาลโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 12 ท่าน