กิจกรรม Care Conference 

หอผู้ป่วย IMC2ง

วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 2ง เวลา 14.00-16.00น.

เรื่อง SLE with LN with Hypertensive with acute kidney injury 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน