โครงการแนะนำหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ

              เนื่องจากโลกปัจจุบันเป็นสังคมไร้ขีดพรมแดน มีการติดต่อสื่อสารแบบดิจิตอลออนไลน์ที่รวดเร็วทันใจ และการติดต่อสื่อสารนั้น ยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่สามารถสื่อสารกันได้ทั่วไป

              โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิชั้นนำ ที่มีวิทยาการการดูแลรักษาที่ก้าวหน้าทันสมัย ทำให้เป็นที่น่าสนใจกับชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN Community) ที่สนใจทั้งเป็นผู้รับบริการและเป็นเครือข่ายในการศึกษาดูงานอีกด้วย

              ดังนั้นคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม จึงได้จัดทำ "โครงการแนะนำหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ" โดยเริ่มจัดทำโครงการฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2558  โดยจัดทำแนวทางการแนะนำหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษทั้ง 5 หอผู้ป่วย ของแผนกกุมารฯ  และให้บุคลากรทั้ง 5 หอผู้ป่วยได้ฝึกทักษะในการแนะนำหน่วยงานของตนเองตามแนวทางที่จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งบุคลากรได้นำแนวทางที่จัดทำขึ้นนั้นมาใช้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน