ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิกชาว

แผนกการพยาบาลกุมารฯทุกท่าน

ร่วมสัมมนาวางแผนของงานประจำปี

2559(ระยะที่1)

บุหงาสาหรีรีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

วันที่ 18-19 มกราคม 2559