คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ด้วนการอนุรักษ์พลังงานและซ้อมแผนอัคคีภัยแก่บุคลากรในแผนก ในวันที่ 27 เมษายน 2561 กำหนดต้นเพลิงที่ตึก 3 ง ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการเข้าฟังและซ้อมแผนเป็นอย่างดี