ขอแสดงความยินดีกับ ท่านหัวหน้าหอผู้ป่วย 2ง คนใหม่  "นางเพ็ญแข  จันทร์ราช"