วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมได้มีการจัดอบรม

เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ผู้ตรวจการนอกเวลา

แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม 12334