นำ 1

ในวันที่ 20 และ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.แผนกการพยาบลกุมารเวชกรรมได้มีการจัดอบรมการเขียนผลงานและการนำเสนอผลงานคุณภาพ  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญสุดา บุญทศ เป็นวิทยากร 

นำ2