ss7

แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมได้เข้าร่วม

"กิจกรรมนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ

Show and Share และ งานวิจัยทางการพยาบาล "

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมมิตรภาพ 

ภายใต้ธีม “ Change & Collaboration for Sustainability”หรือหลักการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าและมีความหมายในระบบบริการสุขภาพสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน (Sustainability) และมีผลงานนำเสนอของแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมได้รับรางวัลประเภทต่างๆดังนี้

1.ประเภท IC (CQI) รางวัลที่ 1 นำเสนอผลงานโดย คุณมลฑาทิพย์ สายเจิรญ หอผู้ป่วย NICU 

2.ประเภท KM (CQI) รางวัลชมเชย นำเสนอผลงานโดย คุณชลจิต บุษราคัม หอผู้ป่วย 2ง

3.ประเภท IT (Web page) นำเสนอผลงานโดย แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม

ss7ss4ss5ss6ss2ss1