PRAE

แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมได้ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานจาก รพ.แพร่

ด้านการดูแลผู้ป่วยเด็ก palliative care

ในวันที่ 9 สิงหาคม 28562

โดยทีม palliative care แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม 

PRAE 2PRAE