T1

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาแผนการพยาบาลกุมารเวชกรรม 

นำทีมโดยคุณพัชราวลัย เวทศักดิ์ ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม

 ได้จัดกิจกรรม "ท่องเที่ยวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"  ณ วัดป่าฝายพญานาค ทำบุญถวายสังฆทาน และเทียนพรรษา พร้อมกับปลูกต้นไม้ จากนั้นเป็นกิจกรรมชมสวน ชมทุ่ง แบบอีสานบ้านเฮา ซึ่งกิจกรรมได้รับการตอบรับจากสมาชิกแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมอย่างอุ่นหนาฝาคั่งและได้ผ่านไปด้วยดี 

T4T5T3T2