NICU04

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา หอผู้ป่วย NICU ได้จัดกิจกรรม

Research club เรื่อง

"PROBIOTICS DECREASE THE STRESS RESPONSE AND INTESTINAL PREMEABILITY OF TERM NEONATES WITH LOW APGAR SCORES"

โดย คุณพัชรากร อ่อนทอง ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

NICU03NICU05NICU01NICU02