CM5

         ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาทางแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม ได้จัดกิจกรรม "ค่ายโฮมฮักโฮมใจ ครั้งที่ 16 เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรังและครอบครัว" ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

CM2CM3CM4CM6CM7