OXY2

วันที่ กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม

ได้จัด  อบรมการใช้ถังออกซิเจนแบบใหม่

ให้แก่บุคลากรแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม 

นำทีมโดย พว.พัชรากร  อ่อนทอง เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม

OXY5OXY3OXYOXY2OXY1