ss635ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

แผนกการพยาบาลกุมารได้เข้าร่วมกิจกรรม   

Show and Share 2020

ซึ่งจัดขึ้นโดยงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์  ณ ห้องประชุมมิตรภาพ

โดยแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 

รางวัลที่ 2 CQI:IC เรื่องการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อตำแหน่งแผลผ่าตัดในทารกแรกเกิด

รางวัลที่ 3 CQI:QA เรื่อง bereavement car ดูแลใจยามสูญเสีย หอผู้ป่วย 3ง 

รางวัลชมเชย  CQI:Clinic เรื่องจริยธรรมนำใจ แผนกกุมารฯนำใช้ 

รางวัลชมเชย CQI:RM 

 

ภาพกิจกรรม

ss635ss631ss632ss634