k4

ขอแสดงความยินดี

กับ

ผู้สำเร็จการศึกษาการอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ 1 

ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม 2563 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม -1 กันยายน 2563 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

    โดยแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้สำหรับการศึกษาหลักสูตรนี้ อันได้แก่ นางสาวอุลัยพร  สำโรงพล (หอผู้ป่วย 3ง) นางสาวอธิชา  แปกลาง (หอผู้ป่วย 3ง) นางสาววราภรณ์  ชาญพานิชย์ (หอผู้ป่วย2ง) นางสาวธนิดา อุทธา (หอผู้ป่วย IMC 2ง)

k5k4k2k3