พัฒนาสมรรถนะบุคลากรแบบบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยเด็ก

สู่ความเป็นเลิศ

แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มที่ 2 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ

ss645ss6419ss6416ss6423 2ss6423ss643ss6412ss648ss6418ss647ss6415ss6420ss649ss6414ss6425ss642ss6411