กิจกรรม Research Club 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ห้องประชุม 2ง เวลา 14.00-16.00น.

        กิจกรรม Research Club เรื่อง Multi-system inflammatory syndrome in children  & adolescents (MIS-C) นำเสนอโดยหอผู้ป่วย IMC 2ง  กล่าวเปิดงานโดย นางพัชรากร อ่อนทอง ผู้ตรวจการแผนกกุมารเวชกรรม  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 คน