ภาควิชารังสีวิทยาได้จัดงานปีใหม่2565ขึ้นในวันนี้ใข้รูปแบบzooming
และบุคลากรพยาบาลหน่วย4 ได้รับการคัดเลือกพร้อมเข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นหลายคน ชึ่งล้วนเป็นคนดีมีคุณภาพ ดังนี้
 
1.ด้านบริการ
นางจันทร์เพ็ญ สีสงคราม พยาบาลหัวหน้าห้องตรวจรังสีรักษา
 
2.ด้านจิตอาสา
นายกิตติพงษ์ ประสมทรัพย์ ผู้ช่วยพยาบาลห้องตรวจรังสีวินิจฉัย
 
3.ด้านขวัญใจเพื่อนร่วมงาน
นางสาวสิรินทรา นาหอคำ พยาบาลห้องตรวจรังสีวินิจฉัย
 
4.พนักงานข่วยเหลือแพทย์ประจำห้องตรวจ
     คุณสุลาวัลย์ ชาอุดร พนักงานการแพทย์ห้องตรวจรังสีวินิจฉ้ย
     นางอนงค์ พวกพระลับ พนักงานการแพทย์ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย
     นางวิลาวัณย์ ไกรวินิจพนักงานการแพทย์ห้องตรวจรังสีรักษา
 
เป็นรางวัลอันทรงเกียรติจากผลงานคุณความดีที่ได้ปฎิบัติมาในปี2564 ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสหสาขาวิชาชีพเพื่อนร่วมงาน รางวัลจากภาควิชารังสีวิทยา ปี2564