เจ้าหน้าที่ห้องตรวจหู คอ จมูกได้เข้าร่วมชมการแสดง classic & pop  jazz  free charity  concert Vol. 3 เพื่อสมทบกองทุนผู้ไร้กล่องเสียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทุนการศึกษาคณะเทคนิกการแพทย์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมอดินแดง   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอนแก่น