แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกจัดอบรม Smart Blood Pressure Measurement ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น