ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก

คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท LEAN จากการประกวดผลงาน

ในงานประชุมวิชาการวันคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562