คณะกรรมการสารสนเทศ งานบริการพยาบาลจัดอบรมเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไปใช้ในการประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ในเวลา 13.30-16.00น ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า  บุคลากรแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอกได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย