ห้องตรวจเบอร์ 10 เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การบริการ- ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย โรคที่ต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ทำอุปกรณ์เสริมและเทียม

                             - โทรศัพท์ติดต่อ  043 363657, 043 - 363674