สัมนาทบทวนแผนการพัฒนาระบบการพยาบาล ICU Premium ณ วรัญญา รีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย