กิจกรรมนำเสนองานคุณภาพและบริการความเสี่ยง

แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ 

ระหว่าง วันที่ 28 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

CQI30062021 45

CQI30062021 28

CQI30062021 38

CQI30062021 32

CQI30062021 30

CQI30062021 9

CQI30062021 12

CQI30062021 27