โครงการพัฒนากลไกจริยธรรม

แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากสภาการพยาบาล

ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สำหรับองค์กรพยาบาลที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล" ปี 2564

 

Ethic7

Ethic1

Ethic2

Ethic3

Ethic4

Ethic5