สรุปงานกรรมการบริหาร

แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ประจำปี 2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 และวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
ณ ห้องประชุมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์