แผนกกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์พี่น้องศัลย์ - ออร์โธ"

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 

ณ อุทยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีบุคลากรใหม่เข้าร่วม จำนวน   คน