โครงการการอบรม การดูแลหอผู้ป่วยของผู้ช่วยพยาบาล

คณะกรรมการ แม่บ้านประจำหอผู้ป่วยแผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ

            ด้วยระบบการจัดการในโรงพยาบาลได้เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป หอผู้ป่วยและหน่วยงานต้องมีความพร้อมตลอดเวลาในการจัดการให้บริการ การจัดการหอผู้ป่วยจึงมีความสำคัญ  แม่บ้านในหอผู้ป่วยในแผนกศัลยฯจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ และการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  เพื่อรองรับระบบใหม่ๆที่นำมาใช้ในโรงพยาบาลรวมถึงระบบ Inventory  นอกจากแม่บ้านจำเป็นต้องมีองค์ความรู้และการเรียนรู้ให้ทันสมัย แล้ว  ต้องมีความรวดเร็วและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แต่แม่บ้านหอผู้ป่วยบางรายมีปัญหาด้านสุขภาพ และภาระงานประจำอาจทำได้ไม่เต็มที่  ประกอบกับมีผู้ช่วยพยาบาลรับเข้าและย้ายออกต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะ นอกจากการดูแลผู้ป่วยแล้วการดูแลหน่วยงานก็ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการ หอผู้ป่วยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจในงานของหอผู้ป่วยมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการหอผู้ป่วย  จึงได้จัดโครงการการพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาลหอผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรมฯ ขึ้น

 บทสรุป //  เตรียมพร้อมผู้ช่วยพยาบาลดูแลหอผู้ป่วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ หากแม่บ้านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และ เป็นโอกาสในการเตรียมบุคลากรพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

 สรปผลดำเนินงาน  //   จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 15 คน จาก 6 หน่วยงาน  รับฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง  พบว่า สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 ใน หมวดที่ 1 การแจ้งซ่อมและการติดตาม หมวดที่ 2 การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน / เงินเพิ่มพิเศษ  หมวดที่ 3 การใช้ระบบ  Inventoryและการจัดระบบ stock ในหน่วยงาน  หมวดที่ 4  การเบิกอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ  หมวดที่ 6 การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และการบำรุงรักษาและ  หมวดที่ 7 การจัดการสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วย ส่วนในหมวดที่ 5  การจัดจ้าง จัดซื้อ  การแทงชำรุด ไม่สามารถฝึกปฏิบัติจริงได้เนื่องจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล แต่ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ ร้อยละ 100

ความพึงพอใจผู้เข้าอบรมร้อยละ  89.73  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ร้อยละ 100