งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันที่  9  มกราคม  2559

ณ  เวทีลานหน้าห้องสมุด  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

children59