การสรุปงานหลังรับการเยี่ยมตรวจจาก สรพ.

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า อาคารเรียนรวม