โรงทานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 12 มกราคม 2562

ณ ข้างห้องสมุด บริเวณห้องบรรยาย

12jan1

12jan2

12jan3

12jan4