9552993

 

ข้อสอบประเมินความรู้การบ่งชี้ตัวผู้ป่วยระดับพยาบาล10 คะแนน คลิก!!!

 

ข้อสอบประเมินความรู้การบริหารยาHADระดับพยาบาล 15 คะแนน คลิก!!

 

ข้อสอบประเมินความรู้เรื่อง Basic EKG for Nurseระดับพยาบาล 20 คะแนน  คลิก!!!

 

ข้อสอบประเมินความรู้เรื่อง  การจัดการความปวด

ระดับพยาบาล

20 คะแนน คลิก!!!!

 

ข้อสอบประเมินความรู้เรื่อง  การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ระดับพยาบาล

20 คะแนน

 

ข้อสอบประเมินความรู้เรื่อง  BLS for RN

ระดับพยาบาล

30 คะแนน

 

ข้อสอบประเมินความรู้เรื่อง  ACLS ชุด 1ระดับพยาบาล 30 คะแนน

 

ข้อสอบประเมินความรู้เรื่อง  ACLS ชุด 2ระดับพยาบาล 25 คะแนน

 

ระดับผู้ช่วยพยาบาล   ข้อสอบรวบยอด 60 คะแนน  Click !!!!

ข้อสอบ BLS for PN ชุดที่1  click