Display #
Title Author Hits
กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 kriangkrai 79
โครงการเตรียมความพร้อมรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมกวี Deelert Kirichee 85
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2567 Deelert Kirichee 89
กิจกรรม ผู้บริหารพบบุคลากร ระดับพยาบาล 16 - 17 พศจิกายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 2 ward3B 96
กิจกรรม ผู้บริหารพบบุคลากร ระดับผู้ช่วยพยาบาล 13 พศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมกวี ward3B 92
สรุปงานของคณะกรรมการต่างๆ ประจำปี 2566 ศศิธร 127
กิจกรรม ผู้บริหารพบบุคลากร ระดับพ.แพทย์ 09 พศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วย 3ค ward3B 109
กิจกรรม ผู้บริหารพบบุคลากร ระดับคนงาน 08 พศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วย 3ค ward3B 118
กิจกรรม STOP PRESSURE INJURY DAY 17 พฤศจิกายน 2565 แผนกงานการพยาบาลศัลยกรรม ward3B 221
กิจกรรม OPEN HOUSE PAIN แผนกงานการพยาบาลศัลยกรรม ประจำปี 2565 ward3B 192