งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้จัดกิจกรรม "วันคุณภาพศรีนครินทร์  ครั้งที่ 19 "ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ  โดยแผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม  ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลดังนี้

สไลด6