มื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา  นำโดย ผศ.พญ. ศรีนารี  แก้วฤดี  หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม (CLT สูติฯ) จัดกิจกรรมทบทวนแนวทางการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อไวรัสCOVID-19  ณ ห้องประชุม89 พรรษา


สไลด8