นางสาวเกสร เหล่าอรรคะ ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม และหัวหน้าหอผู้ป่วย กราบสวัสดีปีใหม่ 2564 และขอพรปีใหม่จากอดีตหัวหน้าพยาบาล  หัวหน้าพยาบาลและทีมบริหารชุดปัจจุบัน  อดีตผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม  หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และให้พรแก่น้องๆในแผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม

สไลด3