วันที่ 13 มกราคม 2564  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  แผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรม Journal club  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564  โดยหอผู้ป่วย 2ก นำเสนอเรื่อง  " ผลของกิจกรรมทางการพยาบาลที่ต่างกัน 3 วิธี ต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้และความพึงพอใจของสตรีหลังผ่าตัดคลอด (แปล) "  หอผู้ป่วย 2ข  นำเสนอเรื่อง " The Role of father during Breastfeeding (บทบาทหน้าที่ของพ่อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่)" และหอผู้ป่วย 5ข  นำเสนอเรื่อง "Nursing Intervention of Quality of Life  on Patient with Gynaecologic Cancer(กิจกรรมการพยาบาลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช)" 

สไลด5