วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร แผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรม  Case Conference  ณ ห้องบรรยาย 1 หอผู้ป่วยที่นำเสนอ ได้แก่  หอผู้ป่วย 2ก,หอผู้ป่วย 2ข และห้องคลอด  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเคสกรณีศึกษาและนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

สไลด12สไลด13