วันที่ 24 มีนาคม 2564  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร แผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม จัดโครงการอบรมพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior)  เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น ได้รับเกียรติจากวิทยากร พว.วิลาวัลย์ พันธ์โสภา (หัวหน้าหน่วยคลินิกเฉพาะทาง ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ) พว.อภิรดา สร้อยสน (หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์) พว.แคทลียา เจณวิทย์  (หัวหน้าหน่วยคลินิกตรวจสุขภาพ) และ พว.ปาริดา นาหนองตูม  (พยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 15) บรรยายพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และฝึกปฏิบัติพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศและเทคนิคการสื่อสาร

1718192021