วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการพัฒนางาน CQI ประจำปี 2564 โดยแต่ละหน่วยงานในแผนกฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอในครั้งนี้  เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้  นำปัญหาที่พบเจอมาพัฒนาในรูปแบบโครงการพัฒนางาน ช่วยแก้ไขปัญหาและนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

นำเสนอ CQI 2

นำเสนอ CQI