เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม2564  งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลการนำเสนอผลงานคุุณภาพทางการพยาบาล show and share ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมมอดินแดง โดยแผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล 5 รางวัล ดังต่อไปนี้

1.CQI ประเภทบริหารจัดการความเสี่ยง: RM  ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล ดังนี้

1.1 โครงการ: แนวปฏิบัติและการให้การพยาบาลเพื่อป้องกันมารดาคลอดในสถานที่ไม่เหมาะสม ของหน่วยห้องคลอด โรงพยาบาลศรีนครินทร์  เจ้าของผลงาน น.ส.มินตรา ก้อมสา  (พยาบาลห้องคลอด)

1.2  โครงการ :การพัฒนาแนวปฏิบัติการบริหารยา MgSO4 ปลอดภัยในมารดาที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ หน่วยห้องคลอด  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  เจ้าของผลงาน น.ส.พรสกุล บุ้งทอง  (พยาบาลห้องคลอด)

2.CQI ประเภท QA  ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล ดังนี้

2.1  โครงการ : ผลของการให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่มีภาวะอักเสบและติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน เจ้าของผลงาน นาง จุฑารัตน์ วีระยุทธวิไล  (พยาบาล หอผู้ป่วย 5ข)

2.2  โครงการ : การพัฒนาชุดอุปกรณ์และคู่มือรับคลอด Omphalocele และ Gastroschisis เจ้าของผลงาน น.ส.พิชชาพร มังคะตา  (พยาบาลห้องคลอด)

3. CQI ประเภท IC  ได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล ดังนี้

3.1 โครงการ : การพัฒนานวัตกรรมที่รองรับภาชนะทิ้งของมีคม เจ้าของผลงาน นาง วรรดี   จิตจักร  (ผู้ช่วยพยาบาล หอผู้ป่วย 2ข)  

รบรางวล show and share