วันที่ 19 กันยายน 2564 แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดงานแสดงมุฑิตาจิตและเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่า  ภายใต้มาตการ Social distancing   บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความยินดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการ อบอวลไปด้วยความอบอุ่น ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ น.ส. เกษร เหล่าอรรคะ อดีตผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม กล่าวแสดงความรู้สึกของตนเองที่มีต่อการทำงานและองค์กร

 รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 10 ท่าน ได้แก่

1.คุณเกสร เหล่าอรรคะ
2.คุณจันทร์เพ็ญ เหนือกอง
3.คุณประกาย พิทักษ์
4.คุณเจริญทรัพย์ สุพรรณวงศ์
5.คุณธาริณี นราธิปกร
6.คุณวิไลลักษณ์ เกษมศรี
7.คุณจุลจิรา สิงห์ทิศ
8.คุณเฉลิมพร โสมอินทร์
9.คุณวรรณา พลซักซ้าย
10.คุณมณีรัตน์ สิงห์รัง

งานเกษยณ1

งานเกษยณ2