วันที่ 23 กันยายน 2564  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร แผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรม  Case Conference  และกิจกรรม KM  เรื่อง "การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 ระหว่างแผนกสูติ-นรีเวชกรรม   แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แผนกกุมารเวชกรรม  แผนกหน่วยผ่าตัดและแผนกพิเศษ " ณ ห้องบรรยาย 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสต์คลินิก หอผู้ป่วยที่นำเสนอ ได้แก่  หอผู้ป่วย 2ก,หอผู้ป่วย 2ข และห้องคลอด  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทำให้ได้ข้อสรุปและข้อตกลงร่วมกันในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพต่อไป

conf.1conf.2