วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564  ศูนย์การุณรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง กลุ่มทารกระยะก่อนคลอดและทารกแรกเกิด (Perinatal&Neonatal Palliative Care) ในการอบรมครั้งนี้แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม  นำทีมโดย นางมลฤดี ประสิทธิ์  (ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม)  ทีมผู้บริหาร  และพยาบาล เข้าร่วมการอบรมและนำเสนอในหัวข้อ " Perinatal  Team  Approach" 

ประชม PPC

ประชม PPC 1