วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร แผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรม  Case Conference   ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสต์คลินิก หอผู้ป่วยที่นำเสนอ ได้แก่  หอผู้ป่วย 5ข และหน่วยวางแผนครอบครัว  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพต่อไป